Privacy statement some,... site

Download de privacy statement

Voor elk sitebezoek, of aankoop in de landen waar some,... aanwezig is, geldt onderstaand privacybeleid. In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop some,... gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is MSNL B.V.

Vestigingsadres: Hoofdveste 10, 3992 DG Houten

Postadres: Diemermere 1, 1112 TA Diemen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 65811976

1. Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens some,... van klanten verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen.

Online bestelling

 • Als u een bestelling doet, verwerkt some,... de volgende gegevens van jou: NAW-gegevens, e-mailadres, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt some,... voor het afhandelen van uw bestelling, het beheren van uw account en het verlenen van de klantenservice. some,... producten worden ook verkocht op websites van derde partijen. some,... ontvangt dan van die derden uw gegevens om de bestelling toe te sturen en retouren af te handelen.
 • Indien u via de site om persoonlijk stijladvies verzoekt, krijgt some,... uw persoonlijke kenmerken zoals lichaamstype, kleur haar en ogen. Deze worden gebruikt om uw stijladvies te geven en worden niet op individueel niveau bewaard.
 • some,... verwerkt ook uw IP-adres, uw device-specificaties en duur en tijdstip van het bezoek, om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van uw account door derden.
 • Daarnaast zal some,..., indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven, uw gegevens gebruiken om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van some,... producten en diensten. De inhoud van deze advertenties en nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op uw interesses op grond van uw eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site, aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum van u en uw eventuele gezinsleden en informatie over uw voorkeuren voor bepaalde collecties waar some,... bij speciale acties om kan vragen.
 • some,... kan u ook per telefoon benaderen met informatie en aanbiedingen van haar producten en diensten, tenzij u aan some,... of via het Bel-me-niet register hebt laten weten geen prijs te stellen op benadering per telefoon.
 • some,... maakt gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren. Zie hiervoor ons cookiestatement www.so-me.fashion/be/cookies
 • Wilt u geen nieuwsbrief van some,... meer ontvangen? Dan kunt u uzelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via klantenservice.be@so-me.fashion

Klantenservice

De klantenservice van some,... handelt alle Webshop gerelateerde vragen en klachten af. Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de some,... Klantenservice, verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van de correspondentie, om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw klacht, verzoek of vraag.

Klantenonderzoek

Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van some,..., verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen some,...: e-mailadres, uitkomst onderzoek, naam, adres en woonplaats (alleen op verzoek).

Account

Een account maakt het gebruik van de Webshop gemakkelijk en handig. U hoeft uw adresgegevens niet steeds opnieuw weer in te vullen en hebt gemakkelijk toegang tot de bestelhistorie. Uw adresgegevens en gegevens over uw bestellingen worden gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling en bewaard zodat ze via uw account voor u beschikbaar blijven. Wanneer u zich registreert, worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • E-mailadres en wachtwoord
 • Naam
 • Adres (niet verplicht)
 • Geslacht
 • Geboortedatum (niet verplicht)
 • Bestelhistorie
 • Nieuwsbrief inschrijving (ja/nee)

Deze gegevens worden gebruikt om Toegang te geven tot “Mijn Account”, gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen, geadresseerde post te versturen en analyses te maken ter verbetering van onze services.

Ook heeft some,... een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen (fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inbraakalarm, beveiliging via wachtwoorden, loggen van toegang en controle daarop, beperking van toegang tot bepaalde personen/functionarissen, geheimhoudingsverplichtingen, beveiligingsbeleid, verzenden via beveiligde verbinding, encryptie) ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Op de some,... sites kunnen banner advertenties van derden of links naar sites van derden voorkomen. Deze derden kunnen via hun sites cookies plaatsen of persoonsgegevens verzamelen. Over het gebruik van deze gegevens door deze derden kan some,... geen controle uitoefenen. Indien u hier meer over wilt weten raden wij u aan het privacybeleid van de desbetreffende derden te raadplegen.

2. Grondslag verwerking gegevens

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens door some,... is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen u en some,... gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft some,... een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.

Minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar hebben voor inschrijving voor nieuwsbrieven, de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. Als bewijs van toestemming wordt het emailadres van uw wettelijke vertegenwoordiger gevraagd en kunnen wij ter verificatie van toestemming contact met uw wettelijke vertegenwoordiger opnemen.

3. Gebruik persoonsgegevens door derden

some,... deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Als u daartoe toestemming hebt gegeven
 • Voor de uitvoering van uw overeenkomst met some,..., bijvoorbeeld betaalproviders of partijen die uw bestelling afleveren
 • Indien some,... daartoe wettelijk is verplicht
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
 • met partijen die voor some,... als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Doorgifte naar buiten de EU

In het licht van de doeleinden van de verwerking van gegevens van some,... worden uw persoonsgegevens aan verwerkers verstrekt, die gegevens verwerken in landen buiten Europa die niet geacht worden hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden als in de EU van toepassing is. Onze verwerkers zijn daarom gecertificeerd onder het EU-VS Privacyshield, hebben door de toezichthoudende autoriteiten goedgekeurde Binding Corporate Rules ingevoerd of hebben met ons goedgekeurde Modelcontractsclausules gesloten, zodat de bescherming van uw gegevens niettemin voldoende is gewaarborgd. Meer informatie hierover kunt u opvragen via klantenservice.be@so-me.fashion.

5. Overdracht onderneming

some,... kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

6. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn voor het sturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden bewaard zolang u bent ingeschreven en een jaar daarna. Uw interesses worden gebaseerd op aankoophistorie tot 2 jaar daar voorafgaand aan de nieuwsbrief. Indien u een account heeft, kunt u uw eigen aankoophistorie tot 5 jaar terug inzien. Uw correspondentie ivm klantenservice wordt maximaal 2 jaar bewaard nadat het verzoek is afgehandeld, tenzij langer bewaren nodig is voor behandeling van eventuele geschillen. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen en om te voldoen aan de regels van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel.

7. Rechten

U heeft recht op inzage in uw opgeslagen gegevens en u heeft het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heeft u het recht een machine leesbare sub set op te vragen van uw gegevens om deze elders te kunnen opslaan.
U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen gebruik van uw gegevens voor Direct marketing doeleinden en ook uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens voor nieuwsbrieven of het gebruik van cookies kunt u te allen tijde intrekken.

8. Contact

Verzoeken in verband met uw bovenstaande rechten kunt u sturen aan privacy@so-me.fashion. Eventuele bezwaren tegen direct marketing per telefoon kunt u ook kenbaar maken via het bel-me-niet register (www.dncm.be). Onze functionaris voor de gegevensbescherming kunt u bereiken via dpo@so-me.fashion

Ook kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijziging van de privacyverklaring

some,... behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.

10. Disclaimer

Deze website, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over some,... en haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is te goeder trouw door some,... samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. some,... is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze some,... website. some,... garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch some,..., noch haar dochterondernemingen, noch de staf, medewerkers, of agenten van some,... of haar dochterondernemingen zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. some,... kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

11. Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van some,... en haar dochterondernemingen (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is/zijn some,... en/of haar dochterondernemingen hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.